Lincoln Christ's Hospital School

Lincoln Christ's Hospital School
Educating in Lincoln since 1090

 

 • banner 9
 • banner 66 1
 • LCHS banner 
 • banner 8
 • LCHS banner 
 • LCHS banner
 • LCHS banner
 • LCHS banner 
 • banner 41 
 • LCHS banner
 • banner 19
 • banner 83 
 • LCHS banner
 • banner 45
 • banner 80

Mrs A Batty   Jurgita Sipaviciene

Mrs A Batty

EAL Coordinator

 

Jurgita Sipaviciene

Lithuanian TA

English as an Additional Language

At Lincoln Christ’s Hospital School, we are dedicated to ensuring that all of our students reach their full potential. This includes those students for whom English is an additional language (EAL). We understand that starting a new school, when you have limited or no English can be a daunting experience and so we have dedicated staff who support our EAL students. We work closely with parents/carers and feeder schools to make the transition into the Academy as smooth as possible.

 

We appreciate that it is only when a student feels comfortable within their surroundings that they really benefit from the education being provided. For this reason, the EAL coordinator works closely with any new students to ensure that they settle into the School as quickly as possible. We have many measures in place to ensure that our EAL students are able to access the curriculum and proceed to achieve the highest possible results:

 • Intervention is offered by the EAL coordinator outside of timetabled lessons for students who need additional support with their English language.
 • Support is provided in the classroom setting on a one to one basis.
 • Specific terminology has been translated into the student’s native language and each student will have access to this material.

We recognise the additional effort required by our EAL students to learn a new language whilst keeping up with academic and extra-curricular commitments and we are extremely proud of their achievements, including excellent results in GCSE exams in their first language.

Latvian

Lincoln Christ’s Hospital School, mēs cenšamies nodrošināt, ka visi mūsu studentiem sasniegt pilnu potenciālu. Tas attiecas uz tiem studentiem, kuriem angļu valoda ir papildu valodu (EAL).

Mēs saprotam, ka sākot jaunu skolu, ja jums ir ierobežota vai nav Latviešu valoda var būt biedējošu pieredzi, un tāpēc mums ir veltīta darbiniekiem, kuri atbalsta mūsu EAL studentiem. Mēs cieši sadarbojamies ar vecākiem/aprūpētājiem un padeve skolām, lai padarītu pāreju uz akadēmijas iespējami vieglākai.

Mēs novērtējam, ka tas ir tikai tad, kad students jūtas ērti laikā savu apkārtni, ko viņi patiešām gūt labumu no tādu izglītību, kas tiek sniegti. Šī iemesla dēļ EAL koordinators cieši sadarbojas ar jebkuru jauno studentu, lai nodrošinātu, ka tie ieņem savu akadēmijas cik ātri vien iespējams. Mums ir daudzi pasākumi, lai nodrošinātu, ka mūsu EAL studentiem ir iespēja piekļūt mācību un rīkoties, lai sasniegtu visaugstāko iespējamo rezultātu:

 • Intervences piedāvā EAL koordinators ārpus timetabled nodarbības studentiem, kuriem nepieciešams papildu atbalsts ar to angļu valodu.
 • Atbalsts tiek sniegts, klasē, kurā viens pret vienu dienu.
 • Īpašo terminiem ir tulkota studenta dzimtajā valodā, un katrs students varēs piekļūt šo materiālu.

Mēs atzīstam, ka papildu pūles prasa mūsu EAL studentiem apgūt jaunu valodu, vienlaicīgi sekot līdzi mācību un ārpusstundu saistības, un mēs esam ļoti lepni par saviem sasniegumiem, tostarp teicamus rezultātus GCSE eksāmeni viņu dzimtā valoda.

Lithuania

Lincoln Christ’s Hospital mokyklos tikslas – užtikrinti, kad visi mūsų studentai pasiektų visą savo potencialą. Tai liečia ir mokinius, kuriems anglų kalba nėra gimtoji. (EAL).

Mes suprantame, kad pradedant naują mokyklą,ypač kai anglų kalba yra ribota arba ji nežinoma visiškai, gali būti nelengva patirtis, tačiau mes turime darbuotojus, kurie padeda mūsų mokiniams. , Kad mokiniai nejaustų didelio barjero pereinant iš pradinės mokyklos į vidurinę, mes glaudžiai bendradarbiaujame su tėvais/globėjais ir pradinėmis mokyklomis, iš kurių mažieji mokinukai ateis į mūsų mokyklą.

Mes įsitikinę, kad kai mokinys jaučiasi gerai jį supančioje aplinkoje, jis pasinaudoja visomis jam teikiamomis galimybėmis pasiekti geresnių rezultztų. Taigi, EAL koordinatorius glaudžiai bendradarbiauja su naujais mokiniais užtikrinant, kad kuo greičiau jie apsiprastų naujoje Švietimo įstaigoje. Mes turime įvarių priemonių kurios užtikrina, kad mūsų EAL mokiniai būtų mokomi pagal esančią Švietimo programą ir pradėtų siekti aukščiausių rezultatų:

• EAL koordinatorius organizuoja pamokas mokiniams, kuriems reikia papildomos paramos mokantis anglų kalbos,

• Parama teikiama klasėje su vienu iš EAL darbuotoju, kuris kalba gimtąja mokinio kalba,

• Specialios terminologijos yra išverstos į mokinio gimtąją kalbą ir kiekvienas mokinys turi prieigą prie šios medžiagos.

Mes pripažįstame, kad mūsų EAL studentai įdeda papildomų pastangų mokantis naują kalbą neatsiliekant nuo mokslo ir papildomo ugdymo įsipareigojimų ir mes labai didžiuojamės jų pasiekimais, įskaitant puikius GCSE egzaminų rezultatus – jų gimtąja kalba

Polish

Lincoln Christ’s Hospital School naszym celem jest zapewnienie, że wszyscy nasi uczniowie osiągnąć swój pełny potencjał. Dotyczy to tych uczniów, dla których angielski jest językiem dodatkowe (EAL).

Rozumiemy, że rozpoczęcie nowej szkoły, gdy masz ograniczone lub nie angielski może być przerażającym doświadczeniem, i tak mamy dedykowany personel, którzy wspierają nasze EAL studentów. Współpracujemy ściśle z rodziców/opiekunów i podajnik szkół, aby możliwie jak najbardziej harmonijne przejście do Akademii.

My dający się ocenić ów to tylko wtedy, gdy uczeń czuje się w ich otoczeniu, które naprawdę korzystają z edukacji są świadczone. Z tego powodu koordynatorem EAL ściśle współpracuje z wszelkich nowych studentów do zapewnienia, że ich rozliczenia w Akademii tak szybko jak to możliwe. Mamy wiele środków w celu zapewnienia, że nasi uczniowie EAL są w stanie uzyskać dostęp do programu nauczania i kontynuować do osiągnięcia najwyższych możliwych wyników:

 • Interwencji jest oferowane przez koordynatorem EAL poza rozkładzie lekcji dla uczniów, którzy potrzebują dodatkowej pomocy w języku angielskim.
 • Wsparcie znajduje się w klasie, na zasadzie jeden do jednego.
 • Specjalistyczne programy komputerowe są dostępne i studentów, którzy są identyfikowane jako wymagające dodatkowego wsparcia będą mieli dostęp do nich.
 • Konkretne terminy zostały przetłumaczone na język ojczysty ucznia i każdy uczeń będzie miał dostęp do tego materiału.

  Uznajemy, że dodatkowy wysiłek przez naszych studentów EAL nauczyć się nowego języka, zachowując z zobowiązań akademickich i pozalekcyjne i jesteśmy bardzo dumni z ich osiągnięć, w tym doskonałe wyniki egzaminów GCSE w swoim ojczystym języku

  Extended Provision

  Extended provision covers the range of enrichment activities that take place outside the classroom that support students’ learning and extends their experiences.

  Within school we offer a wide range of extra-curricular activities during break times and after school. These include a range of sporting activities and opportunities to join our dynamic and successful Performing Arts department.

  Our local community links encourage our students to experience both the world of work and participate in a range of community projects.

  Our established International links enable students to both take part in, and contribute to, joint projects with schools across Europe. We have links with schools in Germany, Slovakia, Poland, France, Italy and Spain. We encourage all students to explore and engage in discovering aspects of different countries and cultures.

  Students’ views are voiced through a proactive School Council within the school and by representation in the local Youth Parliament.

  Through Extended Provision we aim to enrich our students’ life experiences, support their learning and help prepare them for happy and successful lives.

  Lithuania

  Išplėstinis aprūpinimas tai veikla, vykdoma už klasės veiklos ribų, kuri remia studentų mokymąsi ir plęčia jų gyvenimiškąją patirtį.

  Mokykloje, pertraukų metu ir po pamokų, siūlome platų užklasinės veiklos ratą. Tai įvairi sportinė veikla ir galimybė prisijungti prie mūsų dinamiško ir sėkmingo menų (Performing Arts) departamento.
  Vietos bendruomenės ryšiai skatina studentus patirti darbo pasaulį ir bendradarbiauti įvairiuose bendruomenės projektuose.

  Mūsų sukurti tarptautiniai ryšiai leidžia studentams dalyvauti ir prisidėti prie bendrų projektų su mokyklomis visoje Europoje. Mes turime ryšius su mokyklomis Vokietijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje.

  Studentai išsako požiūrį mokyklos Taryboje ir atstovaudami vietiniame Jaunimo Parlamente.

  Išplėstiniu aprūpinimu mes siekiame praturtinti mūsų mokinių gyvenimo patirtį, remti jų mokymąsi ir padėti jiems pasiruošti laimingam ir sėkmingam gyvenimui.

  Russian

  Расширенное обеспечение это деятельность, осуществляемая за пределами классной работы, которая поддерживает обучения студентов и расширает их жизненный опыт.

  В школе, во время перерывов и после занятий, мы предлагаем широкий спектр внеклассных мероприятий. Это разнообразные спортивные мероприятия и возможность присоединиться к нашым динамическом и успешном отделом искусств (Performing Arts).

  Местное сообщество поощряет студентов испытать мир работы и сотрудничествать в различных общественных проектах.

  Наши устанавленные международные связи позволяют студентам участвовать и вносить вклад в совместные проекты со школами по всей Европе. У нас есть связи с учебными заведениями Германии, Польши, Франции, Италии и Испании.
  Студенты выразили мнение в школьном совете и в местным молодежном парламенте.

  Расширенным обеспечением мы стремимся поддержать и обогатить опыт обучения наших студентов и помочь им подготовиться к счастливой и успешной жизни.